15 câu hỏi và đáp án về công bố sản phẩm mỹ phẩm

Hiện nay, với sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp mỹ phẩm, khiến doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người tiêu dùng đặt ra nhiều câu hỏi về công bố sản phẩm mỹ phẩm. Vì vậy ở bài viết này, congbosanpham.com.vn sẽ chia sẽ về 15 câu hỏi và đáp án về công bố sản phẩm mỹ phẩm, giúp quý doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn về công bố sản phẩm mỹ phẩm cũng như thắc mắc trong đó.

15 câu hỏi và đáp án về công bố sản phẩm mỹ phẩm
15 câu hỏi và đáp án về công bố sản phẩm mỹ phẩm

15 câu hỏi và đáp án về công bố sản phẩm mỹ phẩm

Câu 1: Tôi muốn nhập khẩu mỹ phẩm từ nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh, tôi cần thực hiện những thủ tục …

Để nhập khẩu mỹ phẩm về Việt Nam, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường cần thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm. Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm bao gồm:

  1.  Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;
  2. Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam. Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Giấy uỷ quyền phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 6 Thông tư 06/2011/TT-BYT;
  3. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS), đáp ứng các yêu cầu sau:

+ CFS do nước sở tại cấp, còn hạn. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp.

+ CFS phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của

Câu 2: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu?

Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế là cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu.

Câu 3: Tôi có thể nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu và nhận kết quả ở đâu?

TTHC này đã triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 và kết nối theo cơ chế Một cửa Quốc gia. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu và nhận kết quả trực tuyến tại Cổng Thông tin Một cửa Quốc gia (http://vnsw.gov.vn)

Câu 4: Phí công bố mỹ phẩm là bao nhiêu?

Theo quy định tại Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, Phí thẩm định công bố sản phẩm mỹ phẩm là 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)/Phiếu công bố.

Câu 5: Làm thế nào để phân loại đâu là một sản phẩm mỹ phẩm?

– Theo Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm, mỹ phẩm được phân loại thành 20 nhóm sản phẩm được quy định cụ thể tại Mục 2 (dạng sản phẩm) của Phụ lục số 01-MP của Thông tư.

– Tiêu chí để phân loại sản phẩm mỹ phẩm dựa vào tính năng, mục đích sử dụng, thành phần công thức, đường dùng của sản phẩm và định nghĩa về mỹ phẩm quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011. Việc đánh giá công bố tính năng sản phẩm (nêu ở phần mục đích sử dụng cũng như tên sản phẩm) không thể tách rời với việc xem xét một sản phẩm có phải là sản phẩm mỹ phẩm hay không. Tính năng, mục đích sử dụng sản phẩm mỹ phẩm phải đáp ứng Hướng dẫn của ASEAN về công bố tính năng của sản phẩm mỹ phẩm (Phụ lục số 03-MP của Thông tư số 06/2011/TT-BYT).

– Thành phần công thức sản phẩm mỹ phẩm phải đáp ứng các Phụ lục của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN. Lưu ý: thành phần có nguồn gốc từ con người không được phép sử dụng trong mỹ phẩm. – Đặc tí

Xem thêm: Phiếu công bố mỹ phẩm có thời hạn trong bao lâu?

Câu 6: Tôi có thể tra cứu danh mục các chất có quy định về giới hạn nồng độ, hàm lượng và điều kiện sử dụng…

Các Phụ lục của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN được cập nhật thường xuyên và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược (www.dav.gov.vn).

15 câu hỏi và đáp án về công bố sản phẩm mỹ phẩm

Câu 7: Tôi muốn nhập khẩu mẫu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm thì cần thực hiện những thủ tục nào?…

– Tổ chức, cá nhân nhập khẩu mỹ phẩm để nghiên cứu, kiểm nghiệm phải gửi đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm tới Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế (Phụ lục số 14-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm). Số lượng tối đa cho mỗi sản phẩm là 10 mẫu. Đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm được làm thành 03 bản.

– Sau khi được phê duyệt, 02 bản được lưu tại Cục Quản lý Dược, 01 bản gửi đơn vị. Bản gửi đơn vị có đóng dấu “Bản gửi doanh nghiệp” để trình cơ quan Hải quan khi làm thủ tục thông quan. Các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu để nghiên cứu, kiểm nghiệm phải được sử dụng đúng mục đích, không được phép đưa ra lưu thông trên thị trường. – Thủ tục này không quy định phải nộp phí/ lệ phí.

Câu 8: Tôi muốn thực hiện thay đổi, bổ sung một số nội dung trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp…

– Đối với các sản phẩm mỹ phẩm đã công bố và được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, khi có thay đổi các nội dung quy định tại Phụ lục số 05-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường phải có văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung (đối với các nội dung không phải công bố mới) kèm theo tài liệu có liên quan đến nội dung bổ sung và phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thực hiện công bố mới theo quy định (đối với các nội dung phải công bố mới).

– Không có quy định phải nộp phí/ lệ phí cho thủ tục này.

Câu 9: Tôi muốn sản xuất mỹ phẩm thì cần điều kiện gì?

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm hoạt động được khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định tại Nghị định 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Theo đó, Cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện như sau: 1. Điều kiện về nhân sự: Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc. 2. Điều kiện về cơ sở vật chất:

– Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

– Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi

Câu 10: Phí/ Lệ phí của thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm là bao nhiêu?

Theo quy định tại Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, Phí thẩm định điều kiện sản xuất mỹ phẩm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm là 6.000.000đ (Sáu triệu đồng)/ Cơ sở.

Câu 11: Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm là gì?

 1. Mỹ phẩm phải đủ điều kiện quảng cáo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 20 của Luật quảng cáo.

2. Nội dung quảng cáo phải theo đúng quy định tại Điều 4 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo và các nội dung sau đây:

a) Không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác;

b) Tính năng, công dụng của sản phẩm phải phù hợp với bản chất của sản phẩm, phân loại sản phẩm và tính năng, công dụng đã được công bố theo quy định của pháp luật.

3. Có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Thông tư 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. 4. Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung

15 câu hỏi và đáp án về công bố sản phẩm mỹ phẩm

Câu 12: Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm bao gồm những tài liệu nào?

1. Các giấy tờ quy định tại Điều 13 Thông tư 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

2. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

3. Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm không có trong nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận.

Câu 13: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm?

Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với mỹ phẩm của cơ sở đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có trụ sở chính đặt tại địa bàn quản lý của Sở Y tế; Trường hợp quảng cáo mỹ phẩm thông qua hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Câu 14: Phí/ Lệ phí của thủ tục xin xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm là bao nhiêu?

Theo quy định tại Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, Phí thẩm định xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm là 1.800.000đ (Một triệu tám trăm nghìn đồng)/Hồ sơ.

Câu 15: Tôi muốn xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ…

– Đơn vị sản xuất khi có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (CGMP-ASEAN) gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra về Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế. Hồ sơ bao gồm:

+ Phiếu đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (Phụ lục số 13-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT);

+  Sơ đồ tổ chức và nhân sự của cơ sở (sơ đồ tổ chức phải thể hiện rõ tên, chức danh, trình độ chuyên môn kỹ thuật của các cán bộ phụ trách các bộ phận), quá trình công tác và kinh nghiệm trong lĩnh vực được phân công của các cán bộ phụ trách các bộ phận (sản xuất, kiểm tra chất lượng, đảm bảo chất lượng, nhà kho);

+ Sơ đồ vị trí và thiết kế của nhà máy (bao gồm: sơ đồ mặt bằng tổng thể; sơ đồ đường đi của công nhân; sơ đồ đường đi của nguyên liệu, bao bì, bán thành phẩm, thành phẩm; sơ đồ hệ thống xử lý chất thải);

+ Danh mục thiết bị hiện có của nhà máy (bao gồm thiết bị sản xuất và thiết bị kiểm tra chất lượng mỹ phẩm) phải thể hiện

Xem thêm: Dịch vụ công bố mỹ phẩm trọn gói tại TPHCM

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Công Bố Sản Phẩm | congbosanpham.com.vn
Average rating:  
 0 reviews