Thông tư số 19/2012/TT-BYT của Bộ Y tế: Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm