Quyết định số 10/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm , hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu