Bộ Y tế ( BYT) sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ nhiều văn bản về quy định an toàn thực phẩm

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa qua đã ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Theo Thông tư 17, Bộ Y tế đã sửa đổi, bổ sung một số thông tư, quyết định đã ban hành trước đó liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, bao gồm:

– Thông tư số 24/2019/TT-BYT quy định việc quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm;

– Thông tư số 18/2019/TT-BYT hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

– Thông tư số 48/2015/TT-BYT quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

– Thông tư số 43/2014/TT-BYT quy định về quản lý thực phẩm chức năng;

– Thông tư số 49/2015/TT-BYT quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá.

Ngoài ra, Thông tư 17 đã bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 14/2011/TT-BYT về hướng dẫn lấy mẫu phục vụ thanh tra, kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

=> Cùng với đó là Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”.Bên cạnh đó, Thông tư 17 đã sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 9/11/2023.

Bộ Y tế ( BYT) sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ nhiều văn bản về quy định an toàn thực phẩm
Bộ Y tế ( BYT) sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ nhiều văn bản về quy định an toàn thực phẩm
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Công Bố Sản Phẩm | congbosanpham.com.vn
Average rating:  
 0 reviews